GDPR

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Klubu českých turistů – odbor Šternberk, se sídlem Nádražní 10c, Šternberk, 78501, IČ: 04132254 zapsané v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 62762 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: turistika@kctsternberk.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Hlavním úkolem správce je propagace turistiky a volnočasových aktivit

Jako správce zpracováváme osobní údaje následujících subjektů údajů:

 1. Činovníků výboru KČT, odbor Šternberk
 2. Členů KČT, odbor Šternberk
 3. Sponzorů, partnerů a podporovatelů KČT, odbor Šternberk

Údaje se zpracovávají dle potřeby ve formě: adresa bydliště, funkce, telefonní číslo, e-mail, případně webové stránky.

Osobní údaje mohou být zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na:

 • přístup k osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů (jestliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je),
 • omezení zpracování osobních údajů (jestliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů),
 • přenositelnost údajů (na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu)

Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení  GDPR.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami nás kontaktujte na e-mailovou adresu: turistika@kctsternberk.cz

Vaším právem je také obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stížností, budete-li mít za to, že provádíme zpracování osobních údajů nezákonně.

Ve Šternberku dne 25. 5. 2018

 

KČT, odbor Šternberk

Nádražní 10c
78501  Šternberk
mobil: 607 561 682


Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

 

 • 1. Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Klubu českých turistů (dále jen KČT) je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
 • 2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
 1. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu a) až d) po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 2. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu KČT budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem v KČT evidován/a.
 3. Beru na vědomí, že KČT předává Osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem Klubu českých turistů.

 

SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

 1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval KČT a jeho složky moje
 • fotografie,
 • videa,

           za účelem

 • prezentace na webu, v propagačních materiálech a letácích KČT
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 1. Dále souhlasím, aby KČT zpracoval i mé
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu

          za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

 1. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem KČT evidován).
 2. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti KČT stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

 1. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

© 2015-2023 KCTSternberk.cz